WYG PSDB 

part of the WYG group

Strona Główna | Oferta 

WYG PSDB - oferta

 

 

Badania ewaluacyjne – dostarczamy praktycznej wiedzy na temat  trafności, skuteczności i efektywności interwencji publicznych, zwłaszcza finansowanych z funduszy unijnych. Obejmują one cały cykl życia programów: diagnozę, planowanie, realizację i ocenę skutków interwencji. Badamy m.in. skuteczność i efektywność systemów zarządzania i wdrażania, w tym ich aspektu instytucjonalnego, a także relacje pomiędzy poszczególnymi programami lub ich częściami, w tym demarkację i komplementarność. 

 

 

Badania społeczne – badamy różne elementy rzeczywistości społeczno-gospodarczej, stanowiące przedmiot zainteresowania polityk publicznych, np. lokalne i regionalne rynki pracy, sektor edukacji, zróżnicowane aspekty konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, problematykę migracji. 

 

 

Analizy, ekspertyzy i doradztwo – dostarczamy instytucjom publicznym specjalistycznej wiedzy z  zakresu organizacji i zarządzania, finansów publicznych, kontroli i audytu, pomocy publicznej oraz innych dziedzin funkcjonowania sektora publicznego. Specjalizujemy się w ekspertyzach i doradztwie w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych. 

 

 

Obszary tematyczne

 

Konkurencyjność gospodarki

 

  W zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością ewaluacji poddawana jest skuteczność, efektywność, trafność, użyteczność i trwałość instrumentów realizacji i ich efektów, przyczyniających się do rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw oraz całej gospodarki. Badaniu podlegają instrumenty ekonomiczno-finansowe w ramach przedsiębiorstw oraz instrumenty służące rozwojowi instytucjonalnego otoczenia biznesu sprzyjającego podniesieniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki. Istotnymi aspektami, na których skoncentrowane są działania ewaluacyjne są zagadnienia związane z procesami badań i rozwoju (B+R) oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego i ich rolą w zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

 

Rozwój zasobów ludzkich

 

  Badaniu podlega wpływ interwencji publicznej na poprawę jakości zasobów ludzkich, wzrost kompetencji uczestników rynku pracy, poprawę jakości kształcenia, zmniejszanie poziomu bezrobocia i obszarów wykluczenia społecznego, zwiększanie poziomu zatrudnienia oraz promocję przedsiębiorczości, a także na funkcjonowanie instytucji rynku pracy i instytucji systemu integracji społecznej.

 

Rozwój regionalny

 

  Ocena wpływu interwencji publicznej na rozwój regionalny i przestrzenny kraju oraz zwiększania spójności regionalnej, przestrzennej i społecznej kraju.

 

Infrastruktura i środowisko

 

  Ewaluacji poddawany jest wpływ rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, w tym w szczególności wpływ na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej kraju. Badania ewaluacyjne w obszarze infrastruktury koncentrują się na zagadnieniach dotyczących oceny interwencji w zakresie infrastruktury transportowej, środowiskowej, informatycznej, społecznej oraz energetycznej. W ramach obszaru ocenie podlega również wpływ interwencji na środowisko naturalne.

 

Budowa potencjału administracji i „good governance”

 

  Przedmiotem badań w zakresie wpływu interwencji publicznej na budowę potencjału administracji publicznej i realizacji zasady „good governance” jest system instytucjonalny administracji publicznej oraz jego zdolność do skutecznej i efektywnej realizacji zadań w ramach polityk publicznych. Bieżącej ocenie poddawane są procesy realizacji polityk, ze szczególnym uwzględnieniem jakości koordynacji i współpracy zaangażowanych instytucji oraz ich zdolności do programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji przedsięwzięć rozwojowych.

 

Badania społeczne

 

  Skupiają się na badaniu poglądów, opinii i oczekiwań mieszkańców regionu / kraju odnośnie do specyficznych zjawisk (edukacja, partycypacja, integracja społeczna, rynek pracy, inne) po to, by tworzone diagnozy społeczne i opracowywane na ich podstawie strategie działania były adekwatne do potrzeb i trafnie definiowały niezbędne działania.

 

 

Techniki badań

 

  Badania jakościowe: zogniskowane wywiady grupowe (FGI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI), obserwacje uczestniczące, wywiady eksperckie.

 

  Badania ilościowe: wywiady bezpośrednie kwestionariuszowe (PAPI), wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI), wywiady telefoniczne wspomagane komputerowe (CATI), wywiady internetowe komputerowe (CAWI).

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.