WYG PSDB 

part of the WYG group

Strona Główna | Aktualności 

Realizujemy na zlecenie Ministerstwa Rozwoju badanie pn. „Ocena zapotrzebowania na instrumenty zwrotne i finansowe w obszarze szkolnictwa wyższego POWER”. Badanie ma na celu ocenę zapotrzebowania na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), realizowane w formie instrumentów finansowych lub instrumentów zwrotnych w obszarze szkolnictwa wyższego. W ramach badania realizowane są zarówno badania ilościowe jak i jakościowe.

7 czerwca 2016

Badanie dla Ministerstwa Rozwoju

6 czerwca 2016

Badanie dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Realizujemy badanie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Ocena wpływu PROW 2007-2013 na rozwój gospodarczy Polski i konkurencyjność gospodarstw rolnych”. W ramach badania dokonana zostanie ocena efektów Programu a także jego wpływu na realizację priorytetów wspólnotowych. Efektem realizacji badania będzie między innymi zidentyfikowanie najlepszych praktyk. 

20 stycznia 2016

Certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów na rok 2016 w pięciu kategoriach

Zarząd OFBOR w dniu 14 stycznia 2016 r. podjął decyzje o wydaniu Naszej firmie

certyfikatu Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów na rok 2016 w pięciu kategoriach:

 

„Badania realizowane technika ankieterskich wywiadów osobistych/audytoryjnych - PAPI”

„Badania realizowane technika ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym - CAPI”

„Badania realizowane technika ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym - CATI”

„Badania jakościowe"

„Badania CAWI” 

27 kwietnia 2016

Badanie ewaluacyjne pn.: „Wpływ interwencji WRPO na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy”.

Rozpoczęliśmy prace nad realizacją badania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  Głównym celem badania ewaluacyjnego jest identyfikacja wpływu interwencji w ramach WRPO 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce i wskazanie kierunków wsparcia w tym zakresie w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Cel główny zrealizowany zostanie przez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

Cel szczegółowy 1: Identyfikacja nowo utworzonych miejsc pracy (bezpośrednich i pośrednich) i struktury zatrudnienia, powstałych w wyniku wsparcia w ramach WRPO 2007-2013; uwzględniająca wpływ innych czynników (np. sytuacji społeczno-gospodarczej);

Cel szczegółowy 2: Określenie stopnia trwałości miejsc pracy będących efektem wsparcia w ramach WRPO 2007-2013 oraz, w przypadku wsparcia przedsiębiorstw, ich funkcjonowania i utrzymania po zakończeniu okresu trwałości projektu;

Cel szczegółowy 3: Określenie branż gospodarki o rosnącej, słabnącej, dodatniej i ujemnej dynamice popytu na pracę, wraz z określeniem prawdopodobnej dynamiki zmian na lata 2016-2023;

Cel szczegółowy 4: Wskazanie najbardziej efektywnych działań prozatrudnieniowych, które są możliwe do wspierania w ramach realizacji Strategii zatrudnienia dla województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020 oraz wdrażania WRPO 2014+, celem osiągnięcia dalszego wzrostu zatrudnienia i zapewnienia długotrwałego efektu podjętej interwencji.

 

20 czerwca 2016

Ewaluacja dla Ministerstwa Rozwoju

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju realizować będziemy w najbliższym czasie badanie pt. Ewaluacja ex post efektów polityki spójności 2007-2013 z perspektywy regionalnej na przykładzie województwa pomorskiego. Głównym celem badania jest ewaluacja efektów projektów zrealizowanych w ramach polityki spójności UE 2007-2013 oraz ocena ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy województwa pomorskiego.

3 stycznia 2016

Przeprowadzenie kompleksowej ewaluacji sześciu wybranych instrumentów polityki naukowej i innowacyjnej realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zrealizowaliśmy kompleksową ewaluację sześciu  instrumentów polityki naukowej i innowacyjnej realizowanych przez Ministerstwo. Przedmiot badania stanowiły następujące instrumenty:

1. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW),

2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH),

3. Program Mobilność Plus,

4. Program Diamentowy Grant,

5. Program Generacja Przyszłości,

6. Przedsięwzięcie Inkubator Innowacyjności.

Rezultatem ewaluacji była weryfikacja wdrażanych instrumentów oraz sformułowanie katalogu rekomendacji co do ich ewentualnej modyfikacji.

Badanie zrealizowano z wykorzystaniem szerokiego wachlarza metod badawczych, zarówno o ilościowym jak i jakościowym charakterze.

 

14 kwietnia 2016

Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

W okresie od 05.10.2015 roku do 18.03.2016 roku Konsorcjum Firm: WYG PSDB (Lider), Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych (CRPS) oraz Małopolskie Centrum Profilaktyki (MCP) na zlecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało i przeprowadziło 92 szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć dla członków zespołów interdyscyplinarnych.

 

Podczas realizacji projektu przeszkolona została maksymalna liczba osób założona w umowie czyli

4 395 uczestników.

 

 

Szkolenia odbyły się w następujących województwach:

 

 pomorskim

 podkarpackim

 lubelskim

 łódzkim

 kujawsko-pomorskim

 opolskim

 lubuskim

 mazowieckim

 zachodniopomorskim

 warmińsko-mazurskim

 świętokrzyskim

 podlaskim

 śląskim

 małopolskim

 dolnośląskim

 wielkopolskim

 

 

W ramach organizacji szkoleń Wykonawca przeprowadził rekrutację, zapewnił sale

z wyposażeniem, miejsca noclegowe, catering oraz dostarczył wszystkim jego uczestnikom materiały promocyjno-szkoleniowe w postaci torby, notesu, długopisu, materiałów zgranych na pamięć przenośną USB oraz skryptu i podręcznika.

 

Szkolenia ZI były przeprowadzone przez trenerów prawników oraz trenerów specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie odpowiadające tematyce realizowanego projektu, którzy podlegali wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

Każde trzydniowe szkolenia trwało 16 godzin i prowadzone było w formie trzech bloków szkoleniowych.

2 maja 2016

Szkolenia dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Konsorcjum firm WYG PSDB Sp. z o.o. (lider), WYG Consulting Sp. z o.o. i WYG International Sp. z o.o. w okresie od 19 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. zrealizowało na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości zamówienie polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych oraz opracowaniu programów kształcenia ustawicznego i kontentów szkoleń e-learningowych oraz zorganizowaniu i przeprowadzenie szkoleń dziedzinowych dla administratorów  IT.

W ramach zamówienia zrealizowano następujące działania:

Kompleksowa organizacja szkoleń:

 

 z zakresu zarządzania kadrami dla 2100 osób

 z zakresu zarządzania finansami dla 1500 osób

 z zakresu zarządzania narzędziami informatycznymi dla740 osób

 dziedzinowych dla administratorów  IT dla 450 osób

 

Opracowanie dwóch programów kształcenia ustawicznego:

 

 dla kadry zarządczej w sądach powszechnych

 dla pozostałych pracowników sądownictwa

 

Opracowanie 20 kontentów szkoleń e-learningnowych kompatybilnych z platformą szkoleniową LSO Zamawiającego.

 

Miło nam poinformować, że wspólnie z Firmą Agrotec Polska Sp. z o.o., wygraliśmy przetarg na realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu”.

 

Głównym celem badania jest ocena realizacji i wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Ostatecznym efektem badania będzie zestaw wniosków dotyczących podsumowania realizacji i efektów RPO WSL 2007-2013 oraz rekomendacji odnoszących się do poszczególnych obszarów interwencji Programu, które można wykorzystać w celu poprawy rządzenia i wdrażania działań realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

26 lipca 2016

Badanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

10 sierpnia 2016

„Przegląd kryteriów oraz zasad wyboru projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w obszarze innowacji i przedsiębiorczości”.

9 sierpnia 2016 r.  podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Rozwoju na wykonanie powyższej analizy, zawierającej:

1. Porównanie kryteriów wyboru projektów dla dwóch celów tematycznych CT1 (PI1b) i CT3, obowiązujących w 16 regionalnych programach operacyjnych, z wyszczególnieniem kryteriów wspólnych oraz specyficznych oraz ich wag w punktacji.

2. Sformułowanie wniosków i rekomendacji (dobrych praktyk) pozwalających na wybór najbardziej efektywnych z punktu widzenia realizacji UP i RPO projektów w analizowanych obszarach.

3. Zidentyfikowanie kwestii – na poziomie UP, RPO, kryteriów- stanowiących barierę dla realizacji celów UP i programów w objętych analizą obszarach.

4. Analiza stopnia zainteresowania wnioskodawców konkursami, tj. stosunku wartości złożonych wniosków do wartości alokacji na dany konkurs.

5. Porównanie regulaminów ogłoszonych konkursów i systemu oceny projektów z punktu widzenia długości procesu oceny oraz długości trwania naborów wniosków w RPO, w tych samych PI.

6. Analiza harmonogramów naborów wniosków, w tym zgodność terminów naborów z harmonogramem oraz identyfikacja przyczyn ewentualnych opóźnień.

7. Identyfikacja kryteriów sprawiających największe trudności w ocenie.

 

 

11 sierpnia 2016

„Wpływ realizacji NSRO 2007-2013 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce”

Miło nam poinformować, że WYG PSDB Sp. z o.o.  wspólnie z Agrotec Polska Sp. z o.o. została Wykonawcą badania pn. „Wpływ realizacji NSRO 2007-2013 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce”.

Głównym celem badania jest oszacowanie wpływu realizacji polityki spójności na zatrudnienie, tj. w szczególności na zwiększenie liczby i poprawę jakości miejsc pracy w Polsce oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dot. realizacji w przyszłości interwencji publicznych w tym obszarze.

 

 

17 sierpnia 2016

„Ewaluacja ex post – wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie”

Z radością informujemy, że wspólnie z Agrotec Polska Sp. z o.o., zostaliśmy Wykonawcą badania  zleconego przez Ministerstwo Rozwoju pt. „Ewaluacja ex post – wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie”.

Głównym celem badania jest ocena wpływu interwencji realizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie, a w szczególności na poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenia spójności społecznej

 

 

16 maja 2016

„Badanie realizacji przez samorządy powiatowe zadań ustawowych na rzecz osób niepełnosprawnych”

Badanie realizowane na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem badania jest wypracowanie (z wykorzystaniem pozyskanej wiedzy) wspólnych standardów realizacji przez powiaty poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz modelu oceny skuteczności i efektywności realizacji tych zadań.

 

Badanie realizowane w Konsorcjum ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S”.

 

20 września 2016

„Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z oceną ryzyka dla gwarancji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.”

16 września 2016 r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na wykonanie badania ewaluacyjnego  pn. „Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z oceną ryzyka dla gwarancji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.” Głównym celem badania jest aktualizacja bądź dokonanie oceny ex-ante zasadności, możliwości oraz zakresu zastosowania instrumentów finansowych, w tym obejmujących gwarancje w okresie programowania 2014 - 2020 w województwie lubuskim oraz przygotowanie kompletnej, szczegółowej strategii inwestycyjnej w przedmiotowym zakresie.

 

Badanie realizowane w Konsorcjum z firmą Agrotec Polska Sp. z o.o.

13 września 2016

Ewaluacja ex-post działań współfinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Rozpoczęliśmy realizację badania dla Centrum Projektów Europejskich. Celem ewaluacji jest ocena dotychczasowych osiągnięć programu, w tym stopnia realizacji jego celu głównego. Ocena uwzględniać będzie również osiągnięcie celów szczegółowych, realizowanych w ramach trzech ww. priorytetów Programu. W raporcie ewaluacyjnym zostanie określony wpływ realizacji programu na obszar wsparcia oraz życie społeczno-gospodarcze jego mieszkańców. Wyniki i rekomendacje z niniejszego badania będą stanowiły wkład w przygotowywanie raportu końcowego z wdrażania programu.

5 września 2016

Ocena efektów wsparcia ośrodków innowacyjności w ramach działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności PO IG oraz ich potencjału w świadczeniu usług proinnowacyjnych

Podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Rozwoju na realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów wsparcia ośrodków innowacyjności w ramach działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności PO IG oraz ich potencjału w świadczeniu usług proinnowacyjnych”.  Celem głównym badania jest ocena efektów wsparcia przyznanego podmiotom zarządzającym ośrodkami innowacyjności w ramach działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG). Ponadto ocenie poddany zostanie potencjał do świadczenia proinnowacyjnych usług dla biznesu, którym dysponują beneficjenci tego działania oraz usługi jakie świadczą, bądź planują świadczyć dla przedsiębiorców, administracji, naukowców, jednostek badawczych i studentów. Badanie zawierać będzie analizę barier oraz problemów zgłaszanych przez beneficjentów działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności PO IG oraz przedsiębiorców. Ponadto badanie powinno odpowiedzieć na pytanie jak mądrze wykorzystać zrealizowane inwestycje w teraźniejszości i przyszłości - jakie zadania przed nimi postawić oraz w jakie mechanizmy finansowania je włączyć. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy wdrażaniu instrumentów dotyczących proinnowacyjnych usług w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

Badanie realizowane w Konsorcjum z firmą Agrotec Polska Sp. z o.o.

29 sierpnia 2016

Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach VIII osi priorytetowej „ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

29 sierpnia 2016 r. podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację w/w ewaluacji.  Niniejsze badanie ma na celu identyfikację ewentualnych niezbędnych dostosowań kryteriów oceny i wyboru projektów pod kątem zapewnienia realizacji celów VIII osi 2 priorytetowej i programu, a także ewentualnego udoskonalenia kryteriów. Badanie posłuży Zamawiającemu w skonstruowaniu optymalnego z punktu widzenia programu systemu wyboru i oceny projektów, a jego wyniki zostaną wykorzystane przy przeprowadzaniu kolejnych naborów.

 

Badanie realizowane w Konsorcjum ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S”.

 

29 sierpnia 2016

„Ocena systemu monitorowania i ewaluacji PROW 2014-2020”

Badanie dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S”.  Cele badania:

• Ocena kompletności pytań ewaluacyjnych, zawartych w załączniku V rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r., oraz wskaźników monitorowania pod kątem ich użyteczności w zakresie odpowiedzi na pytania ewaluacyjne.

• Ocena użyteczności i efektywności systemu monitorowania i ewaluacji.

• Ocena dostępności wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych.

 

 

4 października 2016

„Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”

Z radością informujemy, że będziemy realizować kolejne zamówienie dla Ministerstwa Rozwoju.  Analiza będzie miała na celu dokonanie oceny ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa poprzez przeprowadzenie kompleksowej oceny możliwości i zasadności zastosowania w ramach I osi priorytetowej POPC instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, poręczeniowym, kapitałowym lub quasi kapitałowym, zgodnej z wymaganiami określonymi w art. 37 ust. 2 rozporządzenia ramowego.

12 Listopada 2016

„Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej”

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczynamy realizację w/w badania. Głównym celem niniejszej ewaluacji jest dokonanie końcowej (ex post) oceny wpływu PO RPW 2007-2013 na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej, w szczególności poprzez ocenę realizacji celów działań I osi priorytetowej Programu (I.1 „Infrastruktura uczelni”, I.2 „Instrumenty inżynierii finansowej”, I.3 „Wspieranie innowacji”, I.4 „Promocja i współpraca”). Ponadto, badanie jest istotne z punktu widzenia oceny wartości dodanej jaką mogło wygenerować w obszarze rozwoju przedsiębiorczości dodatkowe wsparcie polityki spójności 2007-2013 dla pięciu województw makroregionu (poza wsparciem dostępnym w regionach m.in z programów regionalnych, krajowych i programów europejskiej współpracy terytorialnej).

Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane m.in do opracowania sprawozdania końcowego z realizacji PO RPW 2007-2013 dla Komisji Europejskiej i doskonalenia zaprojektowanych mechanizmów pomocowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW).

Badanie realizowane będzie w partnerstwie z firmą Evalu Sp. z o.o. oraz EGO – Evaluation for Government Organizations S.C.

16 grudnia 2016

„Ocena bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”

15 grudnia 2016 r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.  Celem głównym badania jest ocena systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów RPOWP 2014-2020. Cele szczegółowe badania:

 

1. Ocena skuteczności (przewidywanej) i trafności przyjętych zasad i sposobu realizacji naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPOWP 2014-2020.

 

2. Ocena skuteczności (przewidywanej) i trafności systematyki kryteriów wyboru projektów w ramach PROWP

9 stycznia 2017 r.

Certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów na rok 2017 w pięciu kategoriach

Zarząd OFBOR w dniu 9 stycznia kolejny rok z rzędu podjął decyzje o wydaniu Naszej firmie

certyfikatu Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów na rok 2017 w pięciu kategoriach:

 

„Badania realizowane technika ankieterskich wywiadów osobistych/audytoryjnych - PAPI”

„Badania realizowane technika ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym - CAPI”

„Badania realizowane technika ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym - CATI”

"Badania jakościowe"

„Badania CAWI”

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.